Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

NAMA İFAYA İZİN DAVASI – ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ – GECİKME NEDENİYLE CEZA-İ ŞART, KİRA TAZMİNATI VE EKSİK İŞLERİN GİDERİMİ İLE NAMA İFAYA İZİN VE DAVALI YÜKLENİCİYE DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞINA YETKİ VERİLMESİ İSTEMİ

NAMA İFAYA İZİN DAVASI – ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ – GECİKME NEDENİYLE CEZA-İ ŞART, KİRA TAZMİNATI VE EKSİK İŞLERİN GİDERİMİ İLE NAMA İFAYA İZİN VE DAVALI YÜKLENİCİYE DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞINA YETKİ VERİLMESİ İSTEMİ

KARAR : Dava, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanmış olup, gecikme nedeniyle ceza-i şart, kira tazminatı ve eksik işlerin giderimi ile nama ifaya izin ve davalı yükleniciye düşen bağımsız bölümün satışına yetki verilmesi istemine ilişkindir.

 

Mahkemece davanın kısmen kabulu ile gecikme tazminatının tahsili ve nama ifaya izin, satışa yetki verilmesine dair kararın, taraf vekillerince temyizi üzerine hükmün onanmasına dair Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nce verilen 11.09.2019 gün 2016/5239 Esas, 2019/3516 Karar sayılı onama ilamına karşı davalı vekilince yasal süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.

 

Karar düzeltme talebinin kural olarak temyiz incelemesini yapan Yargıtay Hukuk Dairesince incelenmesi gerekmekte ise de; Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 09.02.2018 gün 2018/1 Sayılı işbölümü kararı ile arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan ve 01.07.2016 tarihinden sonra temyiz ya da karar düzeltme talepli olarak Yargıtay’a gelen dava dosyalarındaki temyiz ya da karar düzeltme taleplerini incelemek görevi Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’ne verildiğinden, karar düzeltme talebi Dairemizce incelenmiştir.

 

1- )Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme talepleri yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

 

2- )Nama ifaya izin davası 6098 Sayılı TBK’nın 113. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre yapma borcu, borçlu ( eser sözleşmesinde yüklenici ) tarafından süresi içerisinde ifa edilmediği takdirde alacaklı ( eser sözleşmesinde iş sahibi ) masrafı borçluya ait olmak üzere ifa edilmeyen ya da eksik bırakılan edimin kendisi veya başkası tarafından tamamlanmasına izin verilmesini isteyebilecektir. Özellikle arsa payı karışılığı inşaat yapım sözleşmelerinde yükleniciye isabet edip de henüz teslim ve devir edilmeyen ve arsa sahibi adına kayıtlı olan bağımsız bölüm-bölümler varsa nama ifaya izin davası ile birlikte eksik ve kusurlar ile gecikme tazminatı ile cezaların giderilmesi ve karşılanmasında harcanmak ve ödenmek üzere yükleniciye ait bağımsız bölümün satışına izin verilmesi de talep edilmekte, Yargıtay uygulamasında eksik ve kusurların giderilmesi ve gecikme tazminatını karşılayacak bağımsız bölümlerin en az satış bedelinin de gösterilerek satışa izin verilmesi ve giderlerin bu satış bedelinden karşılanması gerektiği kabul edilmektedir.

 

Yine nama ifaya izin davalarında Dairemizin yerleşik içtihat ve uygulamalarında nama ifa talep edilen gecikme tazminatı, eksik ve kusurlu işlerin nelerden ibaret olduğu, bunların tamamlanması ve giderilmesi için yapılması gereken masrafların avans olarak da olsa miktarlarının tespit ettirilerek kararın hüküm fıkrasında gösterilmesinin ve bunları karşılayacak miktarda yükleniciye bırakılıp, arsa sahibi üzerinde tapuda kayıtlı bulunan bağımsız bölümün bedeli de gösterilerek satışına yetki verileceği kabul edilmektedir ( Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 07.07.2010 gün 2009/3532 Esas, 2010/3905 Karar; 06.02.2012 gün 2011/3280 Esas, 2012/609 Karar; 04.06.2012 gün 2012/2291 Esas, 2012/4166 Karar sayılı ilamları ).

 

Davalı yüklenici tarafından SGK prim borçlarının ödendiği ve yapı kullanma izin belgesinin alındığı karar düzeltme talep dilekçesinde ileri sürülmüştür.

 

Bu durumda mahkemece öncelikle davalı yüklenicinin yapı kullanma izin belgesi alma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği, getirmemiş ise yapı kullanma izin belgesi masrafları ve SGK prim borçlarını ödeyip ödemediği ile ödenmemiş ise miktarlarının ilgili belediye ve SGK’dan sorulup tespit edildikten sonra hükme esas raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan ek raporun düzenleneceği tarih itibariyle davacının nama ifaya izin isteyebileceği, eksik ve kusurlu işlerin nelerden ibaret olduğu ve bunların avans niteliğindeki giderim bedeli ve satışa yetki verilmesi gereken bağımsız bölümün de aynı ek rapor tarihi itibariyle piyasa rayiçleriyle değeri konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp, bilirkişi raporuna atıfta bulunulmaksızın hangi eksik ve kusurların nama ifasına izin verildiği ve bunların avans niteliğindeki giderim masrafları ve bozmadan sonra yapılacak araştırma sonucuna göre alınıp ödenmemiş ise yapı kullanma izin belgesi alınma masrafları ve SGK prim borç miktarı ile gecikme tazminatı miktarı hüküm fıkrasında gösterilmek ve saptanacak bedel gösterilerek bu bedelden az olmamak suretiyle yükleniciye bırakılıp devredilmeyen bağımsız bölümün belirtilen masraf ve borçları karşılamak suretiyle davacı arsa sahibince satışına yetki verilmesi gerekir.

 

Bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme sonucu ve bilirkişi raporuna atıfta bulunarak infazda tereddüt yaratacak şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

 

Yerel mahkeme kararının bu gerekçe ile bozulması gerekirken onandığı ve yapı kullanma izin belgesinin alındığı ile SGK boçlarının ödendiği savunmasının araştırılmasında da zorunluluk bulunduğundan karar düzeltme talebinin kabulü uygun görülmüştür.

 

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer karar düzeltme taleplerinin reddine, 2. bent uyarınca kabulu ile Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 11.09.2019 gün 2016/5239 Esas, 2019/3516 Karar sayılı onama kararının kaldırılarak hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödenenden 5766 Sayılı Kanun’un 11. maddesiyle yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 143,50 TL Yargıtay başvurma harcının mahsup edilerek, varsa fazla alınan temyiz harcının karar düzeltme isteyen davalıya iadesine, ödediği karar düzeltme peşin harcının istek halinde karar düzeltme isteyen davalıya geri verilmesine, 16.06.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ – E. 2019/3966 – K. 2020/1611 – T. 16.6.2020 – Avukat & Arabulucu Özkan ERTEKİN – www.ertekinhukuk.com.tr

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?