Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

ISKAT – SERMAYE BORCUNU ÖDEMEMESİ HALİNDE ISKAT USULÜ ÖZEL OLARAK YASADA DÜZENLENMİŞ OLDUĞUNDAN BU HUSUSUN HAKLI SEBEP KABUL EDİLEREK YASANIN 483. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN USUL UYGULANMADAN ORTAĞIN ÇIKARILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

 

  • Iskat – sermaye borcunu ödememesi halinde ıskat usulü özel olarak yasada düzenlenmiş olduğundan bu hususun haklı sebep kabul edilerek yasanın 483. maddesinde öngörülen usul uygulanmadan ortağın çıkarılması mümkün değildir

Taraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 04/12/2015 tarih ve 2013/314-2015/925 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davalının 08/01/2008 tarihinde kurulan şirketin kurucu ortağı olduğunu, şirkete nakit sermaye koyma borcunu yerine getirmediğini, ayrıca şirketten borç para aldığını ve ödemediğini, davalı aleyhine müvekkili tarafından icra takibi başlatıldığını, davalının şirketin feshini istediğini, … 5.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/687 Esas, 2012/620 Karar sayılı kararıyla istemin reddedildiğini, 06.05.2013 tarihinde şirket ortaklar kurulu toplantısında davalının şirket ortaklığından çıkarılması yönünde karar alındığını, davalının şirket ortağı olarak üstüne düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmediğini ileri sürerek davalının şirket ortaklığından çıkarılmasına ve davalıya ait olan payın müvekkili şirkete devrine karar verilmesi talep etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davanın, şirket ortaklığından çıkarılma istemine ilişkin olduğu, davalının davacı şirket aleyhine açmış olduğu şirketin haklı olarak feshi davasının … 5.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/687 E.-2012/620 sayılı kararı ile red edildiği ve 10/09/2013 tarihinde kesinleştiği, davalının sermaye koyma borcunu yerine getirmediği, ayrıca şirketten aldığı 100.000 TL’yi ödemediği, hakkında davacı şirket tarafından icra takibi başlatıldığı, taraflar arasında sürekli bir niza olduğu, aradaki güven ilişkisinin zedelendiği, 6102 sayılı TTK’nın 640. maddesi gereğince ortağın haklı sebebe dayanarak şirketten çıkarılması şartlarının oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulü ile davalı …’nun davacı şirket ortaklığından TTK’nın 640. maddesi gereğince çıkarılmasına, çıkarılan ortak davalı …’na, davacı şirketteki %25 hissesinin ancak %20 hissesini iki yıl içinde elden çıkarmak koşulu ile şirkete devrine ve bu suretle davacı şirket tarafından iktisabına, davalıya ait bakiye şirket hissesinin davacı şirket tarafından iktisabında ise TTK’nın 612. maddesi gereğince davacı şirketin ortaklar kurulu yetkili olmakla ortaklar kurulunca alınacak karar ile belirlenmesine karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

1-Dava, 6102 sayılı TTK’nın 640/3 maddesi gereğince ortağın haklı sebeplerle çıkarılması istemine ilişkin olup, mahkemece ortağın sermaye koyma borcunu ve şirketten aldığı borcu vadesinde ödememesi gerekçesiyle şirketten çıkarılmasına karar verilmiştir.

Ancak, TTK’nın 585. maddesinin atfıyla somut olaya uygulanması gereken aynı yasanın 480. vd. maddelerine göre ortağın sermaye borcunu ödememesi nedeniyle temerrüde düşmesi halinde 483. maddede gösterilen usulün gerçekleştirilerek ortağın şirketten ıskat edilmesi mümkündür. Sermaye borcunu ödememesi halinde ıskat usulü özel olarak yasada düzenlenmiş olduğundan bu hususun haklı sebep kabul edilerek yasanın 483. maddesinde öngörülen usul uygulanmadan ortağın çıkarılması mümkün değildir. Ayrıca, ortağın şirketten aldığı borcu ödememesi halinde de yasal yollara müracat edilmesi mümkün bulunduğundan mahkemece bu sebeplere dayalı olarak ortağın çıkarılmasına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir…. 18/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 11. Hukuk Dairesi  2016/1728 E.  ,  2017/4475 K.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?