Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMAYAN SÜRÜCÜYE RÜCU EDİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

1- Sigortacının sigorta ettirene Genel Şartların 4/a bendine dayalı olarak rücu edilebilmesi için kasıt veya ağır kusur halinin varlığı gereklidir. Ağır kusur kavramı bir özel hukuk kavramı olup, kasıt olmamakla birlikte kasta yakın bir kusurun mevcudiyetini ifade eder.
2- Sigortacı tarafından açılan rücu davaları KTK.95/2 ve Genel Şartların 4/2 maddeleri uyarınca sigorta ettirene karşı açılabilir. Sigorta sözleşmesinin tarafı olmayan sürücü ile sigortacı arasında sigorta sözleşmesi bulunmadığından anılan madde hükümlerinin sürücüye karşı ileri sürülmesi mümkün değildir.
11.HD.17.11.2003, E.2003/11975 K.2003/11020

KTK’nun 95 nci ve Poliçe Genel Şartları’nın 4 ncü maddesi hükmü uyarınca sigortacının ödediği tazminatın tamamı bakımından davalı sigorta ettirene rücu etmesi mümkün ise de, sigortacının mevcut düzenlemeler uyarınca sigorta sözleşmesinin tarafı olmayan ehliyetnamesiz sürücüye yönelmesi mümkün değildir.
11.HD.04.02.2002, E.2001/8798 K.2002/772

Sigortacı, 2918 sayılı K.T.K.nun 95/2. madde hükmü uyarınca tazminat yükümlülüğünün azaltılması ve kaldırılmasına ilişkin halleri üçüncü kişilere karşı ileri süremeyeceğinden, zarar görene ödeme yaptıktan sonra, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını ve indirilmesini sağlayabileceği oranda kendi sigorta ettirenine rücu edebilecektir.
Sigorta sözleşmesinde yer alan tazminatın kaldırılmasına veya indirilmesine ilişkin kayıtlara dayanarak aracın alkollü sürücüsüne rücu edemez.
11.HD.28.12.2004, E.2004/3559 K.2004/12978

1- Dava, sigortalı aracın Trafik Sigorta Poliçesi Genel Şartları’nın 4/c maddesi hükmü uyarınca, ehliyet belgesine sahip olmayan kişi tarafından kullanıldığı, bu nedenle 3 ncü kişiye ödeme yapıldığı iddiasına dayalı rücuen tazminat istemine ilişkindir. Davacı sigortacı ile davalı sigortalı arasındaki akdi ilişkinin koşullarını oluşturan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Genel Şartları’nın (tazminatın azaltılması veya kaldırılması sonucunu doğuran haller) başlıklı 4/c maddesinde tazminatı gerektiren olayın, aracın Karayolları Trafik Kanunu’na göre gereken ehliyetnameye haiz olmayan kimseler tarafından sevkedilmesi sonucunda vukua gelmiş ise sigortacının bu hususu zarar görenlere karşı ileri süremeyeceği ve fakat ödemede bulunduktan sonra tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Poliçede yer alan bu şart, esasen KTK.nun 95 nci maddesi düzenlemesinin poliçeye aksettirilmiş bir hükmüdür. Ancak, sigortacının mevcut düzenlemeler uyarınca böyle bir durumda sigorta sözleşmesinin tarafı olmayan sürücüye yönelmesi mümkün değildir. Bu durumda mahkemece, davalı sürücü hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
11.HD. 20.12.2004, E.2004/3248 K.2004/12605

Dava konusu olayda, sigorta konusu aracın ehliyetnamesiz kimseye kullandırılırken rizikonun gerçekleşmiş bulunmasına göre, KTK.nun 95 inci ve Poliçe Genel Şartları’nın 4 üncü maddesi hükmü uyarınca sigortacının ödediği tazminatın tamamı bakımından davalı sigorta ettirene rücu etmesi mümkün ise de, sigortacının mevcut düzenlemeler uyarınca akidi olmayan ehliyetnamesiz sürücüye yönelmesi mümkün değildir.
11.HD.16.01.2006, E.2005/12 K.2006/119

Davaya konu olayda davacıya zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile sigortalanmış aracın alkollü olarak kullanımı sırasında rizikonun gerçekleştiğinin iddia edilmiş bulunmasına göre, Karayolları Trafik Kanunu 95/2 ve Poliçe Genel Şartları 4/2 maddeleri uyarınca ödenen tazminatın sigorta sözleşmesinin tarafı olan sigorta ettirenden alınması mümkündür. Buna göre sigorta sözleşmesinin tarafı olmayan sürücü hakkındaki davanın pasif sıfat yokluğu (husumet) nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir
11.HD.21.10.2003, E.2003/5356 K.2003/9679

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. Sigortalı davalıya ait araç, sürücü belgesi olmayan kişi tarafından kullanıldığı sırada kaza meydana gelmiştir. Sigortalı araç ehliyetnamesiz kişiye kullandırılırken ( sigorta akti devam ettiği sırada ) riziko gerçekleştiğine göre davacı sigorta şirketinin sadece kendi akidi olan davalı sigorta ettirene rücu etmesi mümkün olduğundan bu davalı yönünden davanın kabul edilmesi gerekir.
11.HD.06.11.2006, E.2005/1050 K.2006/11238

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısının, araç davalı sürücünün yönetiminde iken alkollü olarak 3. kişiye çarpması sonucu ölüme neden olması sebebiyle ödediği tazminatı, sigorta ettirenine (genel şartların 4/d maddesi gereğince) def’i hakkı sebebiyle rücu etmesi mümkünse de; akitten doğan bu rücu hakkını akit dışı sürücü aleyhine de kullanması pasif husumet ehliyeti bulunmadığından mümkün değildir.
11.HD.05.06.2001, E.2001/2805 K.2001/5164

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?