Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

TİCARİ DAVA – KAMBİYO SENEDİNDEN KAYNAKLANAN MENFİ TESBİT İSTEMİ

  • Ticari dava – kambiyo senedinden kaynaklanan menfi tesbit istemi

Dava, kambiyo senedinden kaynaklanan menfi tesbit istemine ilişkindir.

Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, davacı ve davalıların tacir olmadıkları, dava konusunun ticari bir işe taallük etmediği ticari bir dava mahiyetinde olmadığı anlaşılmaktadır. TTK’nın 4. maddesinde mutlak ticari davalar sayılmış olup, bunların ticaret mahkemelerinde bakılmaları zorunludur. Taraflar arasındaki ilişkinin kişisel borçtan kaynaklandığı, davacı ve davalının tacir olmadıkları ve iş bu davanın mutlak ticari davalardan olmadığı anlaşılmakla, asliye hukuk mahkemesi görevli olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.

Adana 3. Asliye Hukuk Mahkemesince 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4. maddesi tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın a) bendi ile Türk Ticaret Kanununda düzenlenen davaların ticari dava sayıldığının açıklandığı, TTK’nın 776. vd. maddelerinde bonoya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, davacının ise davalı aleyhine Adana 1. İcra Müdürlüğünün 2012/4693 sayılı icra dosyası ile takibe konulan 02/11/2009 tanzim 09/04/2012 vade tarihli 40.000,00.-TL bedelli bonodan dolayı yapılan icra takibine yönelik borçlu olmadığının tespiti talebi ile dava açtığı, davanın kambiyo senedine ilişkin menfi tespit davası olması nedeniyle TTK’nın 4-5-776. maddeleri uyarınca mutlak ticari dava olduğu, hakkın senede dayalı olması nedeniyle tarafların tacir olup olmadığına ve ticari borçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın ticaret mahkemesinde bakılması gerektiği anlaşıldığından davaya bakmanın mahkememizin görevi dahilinde olmayıp ticaret mahkemesinin görevinde olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4/1. maddesinde her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işlerinin ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılacağı hüküm altına alınmış, maddenin (a) bendinde bu kanunda öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ile çekişmesiz yargı işlerinin ticari dava ve çekişmesiz yargı işi sayılacağı belirtilmiştir. Diğer yandan, aynı Kanunun 776 ve devamı maddelerinde “Bono ve emre yazılı senetler” konusu düzenlenmiş olup, 30.06.2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve 6102 sayılı TTK’nın 4 ve 5. maddelerinde değişiklik öngören 6335 sayılı Kanun gereğince açıkça bu tür işlerde ticaret mahkemesi yetkili kılınmıştır.

Somut olayda; davacı vekili müvekkilinin dekorasyon şirketi olduğunun 02/11/2009 tarihinde … ile …’un iş sözleşmesi yaptığını, sözleşmenin 12 maddeden oluştuğunu, müvekilinin mutfak, banyo, genç odası ve iç dekorasyon işlerini yapacağını, müvekkilinin 02/11/2009 tarihli sözleşme gereği üstlendikleri işi yapıp, …’e teslim ettiklerini, 01/10/2010 tarihinde … İnş. Tic. Ltd. Şti. ile yaptıkları sözleşme gereği işi yapıp teslim ettiğini, … İnş. Tic. Ltd. Şti. de yaptığı işin bedelini ödendiğini, müvekkillerinin sözleşmeye karşılık olarak davalı …’e 02/11/2009 tanzim 09/04/2012 vade tarihli 40.000,00 TL. bedelli senedi verdiklerini, …’in söz konusu senetle ilgili olarak Adana 1. İcra Müdürlüğünün 2012/4693 sayılı dosyasını ile icra takibi yapıldığı, dava konusu senedin düzenleme tarihi de sözleşmenin yapıldığı tarih olarak yazıldığı, müvekkillerinin …’e borcunun olmadığını, müvekkillerinin borçları için söz konusu senedi düzenleyip vermediklerini, haksız ve kötü niyetle icra takibi yapan davalıların İİK’nın 72. maddesi gereği %40’ından aşağı olmamak üzere tazminat ödemesine karar verilmesini talep etmiştir. Dosya kapsamından, talep dayanağı senedin kambiyo senedi vasfına haiz olduğu, senet üzerinde açıkça teminat senedi olduğuna dair ibare bulunmadığına göre ticari dava niteliğinde olan uyuşmazlığın ticaret mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir…. Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 27/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi. 20. HD., E. 2020/568 K. 2020/1073 T. 27.2.2020

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?