Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE EŞLERİN BAĞLI OLDUĞU REJİME İLİŞKİN HÜKÜMLER UYGULANMASI

 

  • Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanması (4721 S.lı TMK mad. 179)
  • Faiz asıl alacağa bağlı feri bir haktır

Maddi olayları ileri sürmek taraflara, hukuki nitelendirme yapmak ve uygulanacak kanun maddelerini belirlemek hakime aittir (6100 Sayılı HMK mad.33). İddianın ileri sürülüş şekline göre dava, artık değere katılma alacağı ve katkı payı alacağı isteğine ilişkindir.

 

  1. Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından; dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine, takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

 

  1. Davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelemesinde;

 

  1. 291 parsel sayılı taşınmaza yönelik temyiz itirazlarının incelemesine gelince;

 

Somut olay da eşler, 30.09.1968 tarihinde evlenmiş, 01.08.2012 tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmün, 23.06.2014 tarihinde kesinleşmesiyle boşanmışlardır. Mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarih itibarıyla sona ermiştir (TMK mad. 225/son). Sözleşmeyle başka mal rejiminin seçildiği ileri sürülmediğinden evlilik tarihinden 4721 Sayılı TMK’nin yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı (TKM mad. 170), bu tarihten mal rejiminin sona erdiği tarihe kadar ise, edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir (4722 Sayılı Yasa mad.10, TMK mad. 202/1). Tasfiyeye konu 291 parsel sayılı taşınmaz arsa vasfında iken, eşler arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu 24.08.1993 tarihinde davacı eş … … adına satın alınarak tescil edilmiş, taşınmaz üzerine yapılan bina nedeniyle 10.07.2007 tarihinde 10 adet bağımsız bölüm için kat irtifakı tesis edilmiş, 1,5,7,10 nolu bağımsız bölümler davacı eş tarafından davalı eş İsmet’e 27.09.2011 tarihinde, 3 nolu bağımsız bölüm de aynı tarihte 3. kişiye satılmıştır. Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır (4721 sayılı TMK mad.179).

 

Tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde; Mahkemece, 291 parsel sayılı taşınmaz yönünden gerekçede arsa payı yönünden davacı tarafından katkı yapıldığı belirtilmesine rağmen, arsa+ bina toplam değeri üzerinden bağımsız bölümler yönünden artık değere katılma alacağı hesaplandığı ve alacakların TMK’nin 236/1 gereğince takas edilerek katılma alacağına hükmedildiği anlaşılmaktadır. Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanması (4721 S.lı TMK mad. 179) gerektiğinden 291 parsel sayılı taşınmazın arsası yönünden mal ayrılığı (TKM mad.170), üzerine yapılan bina yönünden edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerinin uygulanması gerekir. O halde, Mahkemece, 291 parsel sayılı taşınmazın arsası yönünden katkı payı alacağı, üzerine yapılan bina yönünden de katılma alacağına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur.

 

  1. Faize yönelik temyiz itirazlarının incelemesine gelince;

 

Somut olayda, Mahkemece, asıl davada davacının alacak talebine yönelik faiz talebinde bulunmadığı, faiz yönünden usulüne uygun yapılmış bir ıslah işlemi de olmadığı, birleşen dava dilekçesindeki faiz talebinin de birleşen davanın usulden reddine karar verilmiş olduğundan değerlendirmeye almanın yasal olarak mümkün olmadığından reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

 

Faiz asıl alacağa bağlı feri bir haktır. Asıl alacağın ödenmesiyle birlikte faiz alacağı da sona erer. Asıl alacak devam ettiği sürece asıl alacaktan ayrı olarak takip ve dava konusu edilmesi mümkündür. Asıl alacağın ödenmesi için açılan davada faizin talep edilmemiş olması, faiz alacağı yönünden ayrı bir dava ile istenmesine engel teşkil etmez.

 

O halde, Mahkemece, her ne kadar birleşen dava yönünden taraflarının ve dava konusunun, daha önceden açıldığı tartışmasız olan asıl dava niteliğindeki dosyasının tarafları ve konusu ile aynı olduğu sabit bulunduğundan, birleşen dava yönünden dava şartlarının mevcut olmadığı gerekçesiyle usulden reddine karar verilmesi yerinde ise de, faiz alacağı yönünden talep derdestlik söz konusu olmadığından ayrı bir dava konusu olduğu kabul edilerek faize yönelik talebin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddedilmesi hatalı olmuştur….  13.02.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Yargıtay Kararı – 8. HD., E. 2019/6645 K. 2020/1328 T. 13.2.2020

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?