Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

ISKAT USULÜ UYGULANAN ORTAĞIN BEDELLERİ ÖDENMİŞ PAYLARDAN YOKSUN BIRAKILAMAYACAĞI, YOKSUN BIRAKILMANIN SADECE ISKAT USULÜNÜN UYGULANDIĞI PAYLAR İÇİN SÖZ KONUSU OLABİLECEĞİ

 

  • ISKAT USULÜ UYGULANAN ORTAĞIN BEDELLERİ ÖDENMİŞ PAYLARDAN YOKSUN BIRAKILAMAYACAĞI, YOKSUN BIRAKILMANIN SADECE ISKAT USULÜNÜN UYGULANDIĞI PAYLAR İÇİN SÖZ KONUSU OLABİLECEĞİ

Taraflar arasında görülen davada … 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 30/12/2015 tarih ve 2013/239-2015/883 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı ekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, şirket hissedarı davalının imzasının da olduğu 17/05/2010 tarihli ve 2010/05 sayılı sermaye artırımı kararında hangi ortağın ne miktar sermaye borcunu ne şekilde ödeyeceğinin kayıt altına alındığını, sermaye borcunu ödemede temerrüde düşen bütün ortaklara uyarı yapıldığını, davalı hariç ortakların ödeme yaptığını, davalının ortaklıktan çıkmak istediğini ve belirlediği astronomik fiyattan hissesinin alınmasını aksi halde şirketin açıklarını bildiğini belirterek şirket ve şirket ortaklarına ihtarname keşide ettiğini, bazı kurumları arayarak şirkette usulsüzlüklerin olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığını, davalının hisseyi devraldığı günden beri kendisine kar payı verilmemesinden şikayetçi olduğunu, diğer ortakların şirket işleri ile ilgilenirken davalının şirkete uğramadığını, diğer ortaklar açısından durumun çekilmez hale geldiğini, %7,5 hissesi olan davalının şirket ortaklığından haklı sebeple çıkarılması için 24/07/2013 tarih ve 12314 yevmiye sayılı ortaklar kurulu kararının davalı dışında tüm ortaklarca oy birliğiyle alındığını ileri sürerek, davalının …’nın 640. maddesine göre şirket ortaklığından çıkarılmasını, ayrılma akçesinin belirlenerek hissesinin şirket ortaklarına eşit oranda devrini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, pay sahibinin yeni pay alma hakkını kullanmaya zorlanamayacağını, sermaye payları ödenmiş önceki paylar açısından ıskat yaptırımının uygulanamayacağını, ortağın sermaye artırımında pay almaması nedeniyle şirketten çıkarılamayacağını, … 640/3 maddesine göre şirket sözleşmesinde bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkartılma sebeplerinin öngörülebileceğini, çıkarma kararına karşı ortağın kararın noter aracılığıyla bildirilmesinden itibaren 3 ay içinde iptal davası açabileceğini, şirket ana sözleşmesinde bu yönde bir hüküm bulunmadığına göre müvekkilinin bu fıkra uyarınca şirketten çıkarılmasının istenemeyeceğini, sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmayan ortağın da … 640/3 maddesine göre şirketten çıkarılamayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı ortağın sermaye artırımına iştirak sonucu oluşan sermaye borcunu ödemekte temürrüde düştüğü, sermaye borcunun ödenmemesi halinde icra takibi yoluyla bu borcun tahsili imkanı bulunduğundan tek başına şirketten çıkarılmayı haklı gösterecek bir sebep olarak kabul edilemeyeceği, hakkında ıskat usulü uygulanan ortağın bedelleri ödenmiş paylardan yoksun bırakılamayacağı, yoksun bırakılmanın sadece ıskat usulünün uygulandığı paylar için söz konusu olabileceği, somut olayda ıskat usulünün işletildiğinin tespit edilemediği, davacının haklı neden olarak ileri sürdüğü sermaye borcu dışındaki diğer olguları kanıtlayamadığı, davalının 08/02/2013 tarihli ihtarname ile ortaklıktan çıkma isteminde bulunmadığı, ortaklara rayiç bedel üzerinden payını devretmeyi teklif ettiği, davalı tarafından ileri sürülen nedenlerin diğer ortaklar yönünden katlanılamaz ve ortaklık ilişkisini çekilmez hale getirecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. … ONANMASINA, … 08/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 11. Hukuk Dairesi  2016/5785 E.  ,  2018/48 K.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?