Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

ISKAT KARARININ TÜRK BORÇLAR KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA BATIL OLDUĞUNUN TESPİTİNİ TALEP VE DAVA

  • ISKAT KARARININ TÜRK BORÇLAR KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA BATIL OLDUĞUNUN TESPİTİNİ TALEP VE DAVA

MAHKEMESİ: TİCARET MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 30/06/2016 tarih ve 2014/1434-2016/571 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketin %1 hisse ile ortaklarından olduğunu, dava dışı … ’ın %96 hissesi bulunduğunu, müvekkili ile … arasında devam eden boşanma davası ve mal rejimi tasfiyesine ilişkin davaların bulunduğunu, davalı şirketin 03.09.2014 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca Ticaret Sicil Gazetesi’nin 16/07/2014 tarih ve 8613 sayılı nüshasında ödemeye çağrı ilanı yapıldığını, … . Noterliğinin 11/08/2014 tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile müvekkiline karşı ödeme çağrısının yinelendiğini ve … . Noterliğinin 22/09/2014 tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile müvekkilinin ortaklıktan çıkartıldığına ilişkin Yönetim Kurulu kararının tebliğ edildiğini, ancak söz konusu yapılan ilanın Türk Ticaret Kanunu’na aykırı olarak yapıldığını ve kararın batıl olduğunu, davalı şirketin müvekkilinin sermayesini ödemesi için tescilden itibaren 3 yıl beklemesi gerektiğini ileri sürerek davalı şirketinin yönetim kurulunca alınan 19/09/2014 tarihli ıskat kararının Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında batıl olduğunun tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, şirket yönetim kurulu kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca davalı şirket tarafından … . Noterliği’nin 11/08/2014 tarih ve … yevmiye nolu ihtarnamesi keşide edilerek; ana sözleşmede sermaye başlıklı 6.madde hükmü gereğince ödenmiş olan 1/4 sermaye payından geri kalan 3/4’lük tutarının 3 yıl içinde ödenmesi ile ilgili çağrı ilanının Ticaret Sicil Gazetesinin 16/07/2014 tarihli ve 8613 sayılı nüshasında yayınlandığı, bu ilanda

ödemenin nasıl ve nereye yapılacağının belirtildiği ve ödemenin en geç 31/07/2014 mesai saati bitimine kadar yapılmasının istendiği, buna karşın 208.288,55 TL’lik pay bedelinin bu ilana rağmen ödenmediğinin ihtar edildiği, ihtarnamenin tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde ödemenin yapılması, aksi takdirde …’nın 482 ve 483.maddeleri uyarınca işlem yapılacağının davacı tarafa bildirildiği, bu süre içerisinde davacı tarafça yapılmış bir ödemenin bulunmadığı, diğer ortakların sermaye borcundan kaynaklanan ödemeleri yaptıkları, davacı hakkında alınan ıskat kararının yerinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 24/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 11. Hukuk Dairesi  2017/744 E.  ,  2018/6630 K.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?