Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:7/26 (Silver Residence) Çukurambar/Çankaya /ANKARA
tr

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ

Haksahibi kız çocukların destekten yararlanma süreleri, evlenmelerinin üstün olasılık içinde bulunduğu yaşa göre belirlenir ki, bu yaş kural olarak köylerde 18, kentlerde 22’dir. Ne var ki, gerçeğin varsayımlara üstünlüğü ilkesi gereğince fiili duruma göre destekten yararlanma süresi saptanmalıdır.
10.HD.26.09.1995, E.1995/7608 K.1995/7400

Hak sahibi erkek çocuk yönünden destekten yararlanma süresinin belirlenmesinde; 18 yaşın ikmalinden sonrası için de, yüksek öğrenim nedeniyle 25 yaşını ikmal edeceği tarihe kadarki süre esas alınmalıdır.
10.HD.23.06.2003, E.2003/3503 K.2003/5150

506 sayılı Kanunun 68/I-C maddesinde yüksek öğrenim yapan erkek çocuklarının 25 yaşına kadar destekten yararlanacaklarının öngörüldüğü halde, lise son sınıfta öğrenci olduğu anlaşılan erkek çocuğun yüksek öğrenim yapıp yapmadığı araştırılmaksızın 20 yaşına kadar destekten yararlanacağı kabul edilerek maddi zarar hesabının yapıldığı hesap raporunun hükme dayanak yapılması hatalıdır.
10.HD.28.01.1999, E.1999/298 K.1999/203

Şehirde ikamet eden hak sahibi kız çocuğun destekten yararlanma süresinin belirlenmesinde de evlenmesinin üstün olasılık dahilinde bulunduğu yaş, tarafların aksinin kabulü gerektirecek delil getirememeleri nedeniyle 22 yaş olarak kabul edilmelidir.
10.HD.24.04.2003, E.2003/3075 K.2003/3753

Kız çocukları yönünden köyde oturmaları halinde 18 yaşına, kentte oturmaları durumunda 22 yaşına kadar destek görecekleri gözönünde tutulmalıdır.
21.HD.28.03.1995 E.1995/905 K.1995/1093

Kız çocukları yönünden köyde oturmaları halinde 18 yaşına, kentte oturmaları durumunda 22 yaşına kadar destek görecekleri, gözönünde tutulmalıdır.
21.HD.01.04.1998, E.1998/2055 K.1998/2444

Kız çocukları yönünden köyde oturmaları halinde 18 yaşına, kentte oturmaları durumunda 22 yaşına kadar destek görecekleri, gözönünde tutulmalıdır.
21.HD.03.07.1996, E.1996/3952 K.1996/3992

Kız çocukları yönünden köyde oturmaları halinde 18 yaşına, kentte oturmaları durumunda 22 yaşına kadar destek görecekleri, gözönünde tutulmalıdır.
21.HD.01.05.1995, E.1995/2294 K.1995/2064

Haksahibi erkek çouğun destekten yararlanma süresinin fiili durum araştırılarak, orta öğrenimde bulunup bulunmamasına göre belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile bu sürenin 18 yaşla sınırlı tutulması yerinde değildir.
10.HD.26.09.1995, E.1995/7608 K.1995/7400

İş kazası sonucu ölüm nedeniyle, haksahiplerinden (26) yaşındaki bekâr kız evladın ilerde evlenmesinin baskın olasılık içinde bulunacağı yaşa göre hesap raporu düzenlenmesi gerekir.
10.HD.23.10.1995, E.1995/7399 K.1995/8671

YETİŞKİN KIZ ÇOCUKLARININ DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ

Desteğin kızı için evlenme tarihine kadar destek tazminatı hesaplanmalıdır.
Dava, desteğin trafik kazasından kaynaklanan ölümü nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Davacılardan Hülya Küçük trafik kazasında ölen Hayrettin Küçük’ün kızı olup babasının ölümü nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı istemiştir. Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda olay tarihi itibariyle 21 yaşında olan Hülya Küçük için 25 yaşında evleneceği varsayılıp dört yılık destek tazminatı hesaplanmıştır. Davalıların itirazı üzerine dosyaya sunulan nüfus kaydına göre davacı Hülya Küçük 5.9.2003 tarihinde (24) yaşında iken evlenmiştir. Bu haliyle Hülya Küçük için 1 yıllık fazladan destek tazminatı hesaplanıp hüküm altına alınmıştır. Şu durumda Hülya Küçük için evlenme tarihine kadar destek tazminatı hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır.
4.HD.17.11.2005, E.2004/15605 K.2005/12367

Kız çocuğunun halen evlenmediğinin saptanması durumunda, destekten yararlanma süresi, 22 yaşın tamamlanmasından daha uzun süreyi kapsayacak yaşa göre belirlenmelidir.
Hak sahibi kız çocuklarının destekten yararlanma sürelerinin evlenmelerinin üstün olasılık dahilinde bulunduğu yaşa göre belirlenmesi gerekmekte olup; gerçeğin varsayımlara üstünlüğü ilkesi kapsamında somut olayda kız çocuğunun halen evlenmediğinin saptanması durumunda; destekten yararlanma süresinin 22 yaşın ikmalinden daha uzun süreyi kapsayacak yaşa göre belirlenmemesi; usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
10.HD.03.03.2003, E.2003/615 K.2003/1366

Kız çocuğunun bakım ihtiyacının sona erdiği tarih, evlenmesinin baskın olasılık içerisinde bulunduğu yaştır. Bu yaş köylerde daha düşük ise de, kentlerde 25 yaşa ulaştığı üstün olasılıktır.
Günümüzde geçerli değer ölçülerinin bir sonucu olarak kız çocuğunun bakım ihtiyacının sona erdiği tarih genel kural olarak, evlenmesinin baskın olasılık içerisinde bulunduğu yaştır. Bu yaş köylerde daha düşük ise de, kentlerde 25 yaşı bulduğunun üstün olasılık olarak kabulü mümkündür.
4.HD.15.05.2007, E.2006/7305 K.2007/6462

Şehirde ikamet eden hak sahibi kız çocuğun destekten yararlanma süresinin belirlenmesinde, evlenmesinin üstün olasılık dahilinde bulunduğu yaş, tarafların aksinin kabulü gerektirecek delil getirememeleri durumunda (22) yaş olarak kabul edilmelidir.
10.HD. 24.04.2003, E.2003/3075 K.2003/3753

Destek zararı hesabında kız çocuklarının bakım ihtiyaçlarının, evlenme çağlarının geldiği kabul olunan bir yaşla sınırlı tutulması gereği varsayımsal olarak kabul olunmaktadır. Ne var ki bu kural, gerçeğin olasılıklara üstünlüğü ilkesini bertaraf edemez.
Hak sahibi kızın rapor tarihinde henüz evlenmediği anlaşılmaktadır. Belirtilen nedenlerle ve öncelikle bu hak sahibinin medeni durumu Nüfus Müdürlüğünden saptanarak, evlenmediğinin anlaşılması halinde, zarar hesabının, rapordan sonra olmak üzere, ileriki bir tarihte evleneceği kabul olunarak yapılmalıdır.
10.HD.02.06.2003, E.2003/3883 K.2003/4586

Haksahibi kız çocukların destekten yararlanma süreleri, evlenmelerinin üstün olasılık içinde bulunduğu yaşa göre belirlenir ki, bu yaş kural olarak köylerde 18, kentlerde 22’dir. Ne var ki, gerçeğin varsayımlara üstünlüğü ilkesi gereğince fiili duruma göre destekten yararlanma süresi saptanmalıdır.
10.HD.26.09.1995, E.1995/7608 K.1995/7400

İş kazası sonucu ölüm nedeniyle, haksahiplerinden (26) yaşındaki bekâr kız evladın ilerde evlenmesinin baskın olasılık içinde bulunacağı yaşa göre hesap raporu düzenlenmesi gerekir.
10.HD.23.10.1995, E.1995/7399 K.1995/8671

Kız çocukları yönünden köyde oturmaları halinde 18 yaşına, kentte oturmaları durumunda 22 yaşına kadar destek görecekleri gözönünde tutulmalıdır.
21.HD.28.03.1995 E.1995/905 K.1995/1093

Kız çocukları yönünden köyde oturmaları halinde 18 yaşına, kentte oturmaları durumunda 22 yaşına kadar destek görecekleri, gözönünde tutulmalıdır.
21.HD.01.04.1998, E.1998/2055 K.1998/2444

Kız çocukları yönünden köyde oturmaları halinde 18 yaşına, kentte oturmaları durumunda 22 yaşına kadar destek görecekleri, gözönünde tutulmalıdır.
21.HD.03.07.1996, E.1996/3952 K.1996/3992

Kız çocukları yönünden köyde oturmaları halinde 18 yaşına, kentte oturmaları durumunda 22 yaşına kadar destek görecekleri, gözönünde tutulmalıdır.
21.HD.01.05.1995, E.1995/2294 K.1995/2064

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
T. 17.11.2005 E. 2004/15605 K. 2005/12367

KIZ ÇOCUKLAR İÇİN EVLENME TARİHİNE KADAR
DESTEK TAZMİNATI HESAPLANMASI GEREĞİ

ÖZET : Desteğin kızı olan davacının, evlenme tarihine kadar destek tazminatı hesaplanmalıdır.
KARAR : Dava, desteğin trafik kazasından kaynaklanan ölümü nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Davacılardan Hülya Küçük trafik kazasında ölen Hayrettin Küçük’ün kızı olup babasının ölümü nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı istemiştir. Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda olay tarihi itibariyle 21 yaşında olan Hülya Küçük için 25 yaşında evleneceği varsayılıp dört yılık destek tazminatı hesaplanmıştır. Davalıların itirazı üzerine dosyaya sunulan nüfus kaydına göre davacı Hülya Küçük 5.9.2003 tarihinde (24) yaşında iken evlenmiştir. Bu haliyle Hülya Küçük için 1 yıllık fazladan destek tazminatı hesaplanıp hüküm altına alınmıştır. Şu durumda Hülya Küçük için evlenme tarihine kadar destek tazminatı hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır.
Anılan yön gözetilmeden verilen karar usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın gösterilen nedenlerle BOZULMASINA 17.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
T. 03.03.2003 E. 2003/615 K. 2003/1366

KIZ ÇOCUĞUNUN EVLENMEDİĞİ SAPTANMIŞSA
DESTEKTEN YARARLANMA SÜRESİ (22) YAŞLA SINIRLANDIRILAMAZ

ÖZET : Hak sahibi kız çocuğunun halen evlenmediğinin saptanması durumunda, destekten yararlanma süresinin 22 yaşın tamamlanmasından daha uzun süreyi kapsayacak yaşa göre belirlenmesi gerekir.
KARAR : Dava, trafik iş kazasında yaralanan Kurum sigortalısına yapılan tedavi giderleri ile aynı kazada ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirlerin kusurlu sürücü ile zararlandırıcı sigorta olayına karışan aracı sigortaladığı iddiası ile davalı sigorta şirketinden poliçe limiti ile sınırlı biçimde rücuan tahsili istemine ilişkin olup, davanın yasal dayanağı 506 sayılı Kanunun 26. maddesidir.
Hak sahibi kız çocuklarının destekten yararlanma sürelerinin evlenmelerinin üstün olasılık dahilinde bulunduğu yaşa göre belirlenmesi gerekmekte olup; gerçeğin varsayımlara üstünlüğü ilkesi kapsamında somut olayda kız çocuğunun halen evlenmediğinin saptanması durumunda; destekten yararlanma süresinin 22 yaşın ikmalinden daha uzun süreyi kapsayacak yaşa göre belirlenmemesi; usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA 03.03.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
T. 15.05.2007 E. 2006/7305 K. 2007/6462

KIZ ÇOCUKLARININ DESTEK TAZMİNATI HAKKI
EVLENMESİNİN BASKIN OLASILIK İÇİNDE BULUNDUĞU YAŞA KADAR
TAZMİNAT HESAPLANMASI

ÖZET: Günümüzde geçerli değer ölçülerinin bir sonucu olarak kız çocuğunun bakım ihtiyacının sona erdiği tarih genel kural olarak, evlenmesinin baskın olasılık içerisinde bulunduğu yaştır. Bu yaş köylerde daha düşük ise de, kentlerde 25 yaşı bulduğunun üstün olasılık olarak kabulü mümkündür.
KARAR : Dava, elektrik çarpmasından kaynaklanan destekten yoksunluk ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, dava kısmen kabul edilmiştir.
Günümüzde geçerli değer ölçülerinin bir sonucu olarak kız çocuğunun bakım ihtiyacının sona erdiği tarih genel kural olarak, evlenmesinin baskın olasılık içerisinde bulunduğu yaştır. Bu yaş köylerde daha düşük ise de, kentlerde 25 yaşı bulduğunun üstün olasılık olarak kabulü mümkündür.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA 15.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
T. 24.04.2003 E. 2003/3075 K. 2003/3753

KIZ ÇOCUKLARININ DESTEKTEN YARARLANMA SÜRESİ

ÖZET : Şehirde ikamet eden hak sahibi kız çocuğun destekten yararlanma süresinin belirlenmesinde, evlenmesinin üstün olasılık dahilinde bulunduğu yaş, tarafların aksinin kabulü gerektirecek delil getirememeleri durumunda (22) yaş olarak kabul edilmelidir.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
T. 02.06.2003 E. 2003/3883 K. 2003/4586

KIZ ÇOCUKLARININ DESTEKTEN YOKSUNLUĞU
EVLENECEĞİ TARİHE KADAR TAZMİNAT HESAPLANMALIDIR

ÖZET : Hükme esas alınan hesap raporunda hak sahibi Birsen’in in destek zararları evlenme yaşı olarak gösterilen 25 yaş ile sınırlı olmak üzere, rapordan önceki bir tarih olan 15.7.2002 tarihi ile sona erdirilmiştir. Kız çocukların 506 Sayılı Yasanın 23. Maddesinde ifade olunan gelirden yararlanabilmeleri için gerekli olan koşullardan ilki, evli olmamalarıdır. Gelire hak kazanabilmek için ise anılan maddede yaş koşulunun bulunmadığı, maddedeki “yaşları ne olursa olsun” ifadesinden anlaşılmaktadır. Destek zarar hesabında kız çocuklarının bakım ihtiyaçlarının, evlenme çağlarının kural olarak (kentlerde) geldiği kabul olunan bir yaşla sınırlı tutulması gereği varsayımsal olarak kabul olunmaktadır. Ne var ki bu kural, gerçeğin olasılıklara üstünlüğü ilkesini bertaraf edemez.
Gelir bağlama kararlarından hak sahibi Birsen’in rapor tarihinde henüz evlenmediği anlaşılmaktadır. Belirtilen nedenlerle ve öncelikle bu hak sahibinin medeni durumu Nüfus Müdürlüğünden saptanarak, evlenmediğinin anlaşılması halinde ise tavan zarar hesabının, rapordan sonra olmak üzere, ileriki bir tarihte evleneceği kabul olunarak yapılmalıdır.
Yukarıda belirtilen maddi ve yasal olgular dikkate alınmaksızın hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
1
Merhaba...
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?